Ringo hra, ktorú môžu hrať ako deti tak i dospelí

Táto hra patrí patrí medzi najjednoduchšie športy, ktoré môžu hrať ako deti tak i dospelí bez akejkoľvek špeciálnej prípravy a prakticky môžu hrať kdekoľvek. Ringo je hra, ktorá rozvíja skoro všetky vlastnosti potrebné pre človeka v dnešnom živote – postreh, rýchlosť reakcie, priestorovú orientáciu, vôľu, obratnosť a fyzickú kondíciu. Je to kolektívna netradičná hra a zároveň aj výborná športová hra pre trávenie voľného času, na odreagovanie sa, hra ktorá nepotrebuje zložité materiálne a priestorové vybavenie.

História

Ringo ako rekreačný šport vznikol v roku 1959 v Poľsku. Podobná hra sa hrávala už začiatkom 20. storočia na zaoceánskych parníkoch. Za novodobého otca ringa je považovaný Wlodzimier Strzyszewski, kapitán reprezentačného družstva šermiarov, ktorí sa pripravovali na olympijské hry. Na OH v Mexiku v roku 1968 predviedol túto hru a tu aj dostala svoje meno.

Na čo nezabudnúť pred pretekmi

Na Slovensko sa ringo dostalo v roku 1987 zásluhou skupiny nadšencov, ktorí sa zaujímali o využívanie voľného času detí a mládeže. V roku 1990 vznikol Slovenský klub netradičných športov (SKNŠ), ktorý združoval aj záujemcov o hru ringo. V roku 1993 vznikla Medzinárodná federácia ringa, kde je aj Slovensko zakladajúcim členom. V priebehu ďalších rokov sa pod hlavičkou SKNŠ a aj občianskeho združenia Dúha organizovali súťaže jednotlivcov a družstiev. V súčasnosti už iba Dúha organizuje športové turnaje, kde je možné hrať aj ringo súťažne. S ringom sa teraz môžete stretnúť hlavne pri aktivitách rôznych mládežníckych združení, na rôznych letných táboroch či ako s doplnkovou hrou na niektorých základných a stredných školách.

Pravidlá hry

Pravidlá sú schválené Federáciou Ringa, ČKR, SKR a sú veľmi jednoduché. Cieľom hry je umiestniť dutý gumený krúžok do súperovho ihriska tak, aby ho nechytil. Hrá sa na volejbalovom ihrisku (tráva, antuka, telocvičňa.), pri jednotlivcoch s jedným krúžkom a pri dvojiciach s dvomi krúžkami. Hrajú jednotlivci (jeden proti jednému), dvojice (dvaja proti dvom) a zmiešané trojice (dvaja chlapci a dievča alebo naopak).

Ihrisko

Podkladom môže byť akýkoľvek rovný povrch (palubovka, tráva, antuka, umelé krytiny). Ihrisko má tvar obdĺžnika rozdeleného sieťou (volejbalová sieť, špagát s vlajočkami) pričom výška siete sa meria v strede a sieť by mala byť dobre napnutá. Jej stojany by nemali zasahovať do ihriska. Ihrisko pre hru dvaja proti dvom a traja proti trom má rovnaké rozmery ako volejbalové ihrisko 9 x 18 metrov.

OKTAGON 5 očami Pala Nerudu

Môžeme použiť tzv. ringo sieť, čo je vlastne natiahnutá páska široká aspoň 1 cm, z ktorej visia farebné pásy dlhé približne 25 cm vzdialené od seba nie viac ako 20 cm. Je vo výške 243 cm. Mladšie kategórie majú sieť vo výške 235 cm. Ihrisko pre jednotlivcov (jeden proti jednému) sa líši podľa vekových kategórií. V kategórii mužov a žien má ihrisko rozmery 9 x 18 metrov, v kategórii žiakov, dorastencov (14-15) a juniorov (16-18) 8 x 16 metrov.

Krúžok

K hre je potrebné mať k dispozícií dutý gumený krúžok s vonkajším priemerom 170 mm a hmotnosťou aspoň 165 g. Jednotlivci hrajú s jedným krúžkom, dvojice a trojice s dvomi krúžkami súčasne. Každý krúžok sa počíta za bod. Krúžok sa chytá ľubovoľnou rukou, spracovať a odhodiť sa však musí tou istou rukou, ktorou bol chytený. Krúžok sa nesmie prechytiť z ruky do ruky a ani nadhodiť v ruke. Chytenie krúžku je platné len v dotyku s prstami (nesmie sa navliecť na ruku tak, že nie je v dotyku aspoň s jedným prstom).

Krúžkom držaným v ruke nie je dovolené dotýkať sa akejkoľvek časti svojho tela, tela spoluhráča, ihriska, tyče napínajúcej sieť a ani časti svojho odevu. Krúžok sa nesmie valiť počas letu (robiť kotúle). Krúžok nesmie letieť zvisle smerom k letu (kolmo na sieť a kolmejšie ako pod uhlom 45 stupňov). Rozhodujúcimi okamihmi pre určenie sklonu krúžku je okamih opustenia ruky a let nad sieťou. Čiary patria k ihrisku a krúžok, ktorý padne na čiaru (i malou časťou zvonku) sa hodnotí ako dobrý.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Začiatok hry

Jednotlivci hrajú jedným krúžkom, dvojice a zmiešané trojice dvomi krúžkami. Podáva sa z ľubovoľného miesta spoza zadnej čiary vlastnej polovice ihriska. V dobe hodu musí byť aspoň jedna noha na zemi – to znamená, že nie je povolené hádzať z výskoku (to platí pre všetky hody počas hry z ktoréhokoľvek miesta ihriska). Pri podaní nie je dovolený prešľap. Jednotlivci začínajú podaním jedného z hráčov, prvý podáva nasadený hráč (v rozpise je zapísaný ako prvý). Pri hre s dvomi krúžkami sa podáva na dohodnutý signál súčasne z oboch strán (písknutie, tlesknutie, povel hra).

Pri jednotlivcoch každý z hráčov podáva päťkrát po sebe a zmena podania nasleduje vždy vtedy, ak je výsledok deliteľný piatimi. Pri dvojiciach a zmiešaných trojiciach sa podáva trikrát po sebe a podanie sa mení pri výsledku deliteľnom tromi. Zmena podania sa uskutočňuje až po ukončení hry oboch krúžkov. Družstvá sú povinné meniť podávajúcich hráčov. Hráči sa na podaní menia po troch hrách. Ak sa hráči zabudnú vymeniť a rozhodca to zistí neskoro, nechá hráčov hru dohrať a vymenia sa dodatočne. Dosiahnuté body sa započítavajú a nasledujúci hráč podáva len 2×. V dobe hodu musí byť aspoň jedna noha na zemi.

15 spôsobov ako použiť Chia semienka v receptoch

Pristúpenie alebo prekročenie čiary v dobe podania znamená pre dotyčného stratu bodu. Ak sa krúžok pri podaní dotkne siete a dopadne do ihriska nezávisle na druhom krúžku, podanie sa opakuje. Nasledujúce takéto podanie od toho istého hráča znamená preňho stratu bodu, pri hre s dvomi krúžkami – dvoch bodov. Pri dvojiciach a zmiešaných trojiciach sa krúžok, ktorý zasiahol horný okraj siete a dopadol do ihriska súpera – nepočíta a hra pokračuje len s jedným krúžkom. Po jeho dopadnutí na zem jedno družstvo získa len jeden bod. V prípade, že krúžok po dotyku siete padne mimo súperovho ihriska, počíta sa ako aut v hre. Krúžok, ktorý je pri podaní hodený mimo ihriska, popod sieť alebo do stojana na sieť, znamená stratu bodu. Čakacia doba k nástupu na zápas je 5 minút od vyhlásenia zápasu rozhodcom (družstvo, ktoré nenastúpi prehráva 0:15, prípadne 0:2).

Hra

Set sa hrá do 15 bodov bez strát (jedno podanie 2:0, 1:1, 0:2). K víťazstvu je potrebný dvojbodový rozdiel (15:13, 16:14, atď). Po dosiahnutí 15 bodov pokračuje hra dovtedy, kým jedna strana nedosiahne dvojbodový rozdiel (pri hre s jedným krúžkom nie je potrebný dvojbodový rozdiel na víťazstvo). Body sa počítajú za každý krúžok, to znamená, že jedno družstvo môže získať pri hre s dvomi krúžkami naraz dva body alebo každé družstvo po bode jednom. Body sa získavajú za každú chybu, bez ohľadu na to, kto podával (nehrá sa na straty). Postavenie hráčov na ihrisku je ľubovoľné, chytať a odhadzovať krúžok je dovolené aj mimo ihriska, krúžok však musí letieť ponad sieť. Ak vypadne hráčovi krúžok z dlane, môže ho chytiť rovnakou rukou ešte raz. Dotyk krúžku druhou rukou znamená stratu bodu.

Ak vypadne pri dvojiciach alebo zmiešaných trojiciach krúžok z dlane jedného z hráčov, môže ho ešte raz chytiť spoluhráč ľubovoľnou rukou. Viac ako dva dotyky krúžku jedným družstvom znamenajú stratu bodu. Hráč po chytení krúžku môže urobiť max. 1 krok. Pokiaľ hráč chytí krúžok v behu smerom k sieti, môže urobiť maximálne 3 kroky do odhodenia krúžku a nesmie ich predlžovať. Pokiaľ hráč chytí krúžok v behu smerom do strany alebo dozadu, môže sa po zastavení otočiť smerom k sieti (jeden krok), ale kroky nesmie predlžovať.

Antioxidanty verzus pohyb – dopĺňať či nedopĺňať pred športovaním?

Pokiaľ chytí krúžok vo výskoku, môže sa dotknúť zeme nohou len dvakrát (obidvoma naraz alebo dopadnutím na jednu a položením druhej – krok). Pri chytení krúžku v skoku a následnom páde sa hráč môže postaviť a potom krúžok odhodiť. Čas držania krúžku je max. 5 sekúnd, pri hre s dvomi krúžkami sa čas počíta len od momentu, keď sú obidva krúžky v pokoji. Sieť so stredovou čiarou tvoria tzv. sklenenú stenu ktorá sa nesmie presiahnuť žiadnou časťou tela ani krúžkom (ani ponad sieť či do strán).

Hra dvojíc a trojíc

Ak jeden krúžok počas hry spadne (alebo ho niektorý so súperov pokazí), hra pokračuje druhým krúžkom až po jeho dopadnutie na zem. Pri hre dvojíc a trojíc musí každý hráč odohrať chytený krúžok cez sieť sám, nemôže prihrávať spoluhráčovi. Krúžok môžu chytiť dvaja hráči naraz, spracovať a odhodiť ho môže iba jeden z nich. Ak pri chytaní krúžok jednému z hráčov vypadne, môže ho chytiť on alebo jeho spoluhráč ešte raz ľubovoľnou rukou. Viac ako dva dotyky krúžku na jednej strane ihriska znamenajú stratu bodu. Ak sa zrazia krúžky hodené z protiľahlých strán vo vzduchu (v ktoromkoľvek okamihu hry), hra sa opakuje. V prípade, že boli hodené z jednej strany, body stráca tá strana, ktorej krúžky padnú do ihriska.

 V kategóriách detí do cca 10 rokov je možný aj väčší počet hráčov na ihrisku (4 – 6) v  závislosti od ich fyzických predpokladov a zručností.  Od momentu keď si deti začnú na ihrisku prekážať, môžeme začať ich počty redukovať.

 

 

Ďalšie tipy na hry príbuzné k ringu

Ringo s lietajúcim tanierom
Hrá sa podľa pravidiel ringa s predpokladom využitia väčšej hracej plochy. Sieť možno nahradiť aj vyznačením priestoru na zemi medzi dvomi polovicami ihriska (napr. v šírke 6 m a pod.). Tento priestor plní funkciu siete.

Ringtennis
Hra obľúbená hlavne v Nemecku, kde pod hlavičkou Deutscher Turner-Bund (DTB) funguje značné množstvo súťaží (Bundesliga, rôzne regionálne ligy, turnaje). Môžeme tu nájsť niekoľko rozdielov oproti u nás známejšiemu ringu.
Krúžok: váha 225 – 250 g, plný (nie dutý)
Ihrisko: 12,20 x 3,70 m – pre jednotlivcov, 12,20 – 5,50 m – pre dvojice
Sieť: výška siete len 1,50 m
Hrací čas: ringtennis sa hrá na čas – 2 x 10 min.
Disciplíny: jednotlivci a dvojice – vždy hrajú iba s jedným krúžkom
Technika hry:
– zakázané držanie krúžku v ruke – po chytení hneď odhodiť
– zakázané hádzať zvrchu – krúžok vždy musí letieť oblúkom
– autová čiara aj 90 cm pod sieťou

MS 2014 v hre RINGO

 

Vladimír Minda
Vladimír Minda
Ahojte, volám sa Vlado (44), som tréner kickboxu, vášnivý športovec, milujúci otec, poslušný manžel, dobrý syn, rázny riaditeľ, vášnivý fanúšik a verný kamarát. Pre každého niekto iný, ale v prvom rade pozitívne mysliaci človiečik, ktorý sa snaží motivovať okolie k pohybu a športu. Pretože život je šport a šport je môj život.
Predchádzajúci článok
Ďalší článok

1 komentár

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Ostaň v kontakte

Sleduj najlepšie cesty chudnutia, príbehy o úspechu a inšpiratívne rozhovory s najlepšími trénermi a špecialistami v odbore. Začnite meniť svoj život už dnes!

spot_img

Najčítanejšie

Odoberaj najnovšie články emailom

Máš záujem pravidelne sledovať a čítať naše články? Prihlás sa do newslateru a raz za 2 týždne ti pošleme sumár článkov z nášho športového blogu.

.

Mohlo by ťa zaujímať